ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále rovněž „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi poskytovatelem zboží Patricií Pilátovou, IČ 01909797 (dále rovněž „prodávající“) a fyzickými osobami (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tvalevadulova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictví rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2 Část obchodních podmínek odpovídajících ustanovení o ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit znění těchto Podmínek.                                                                                                      

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu a objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může rovněž objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Jakékoliv změny osobních či jiných údajů uvedených při registraci kupujícího je kupující povinen prodávajícímu bezodkladně sdělit.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupového jména a hesla k svému uživatelskému účtu a nese odpovědnost za jeho zneužití třetími osobami v důsledku nedodržení této povinnosti.

2.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo Podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Zboží umístěno nebo prezentováno ve webovém rozhraní obchodu je výlučně informativního charakteru a není nabídkou k uzavření kupní smlouvy dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, prodávající není vázán nabídkou umístěnou na webové stránce.

3.2 Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nebude-li uvedeno výslovně jinak.

3.3 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze pro doručování zboží kupujícímu v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- Objednávaném zboží,

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje prostřednictvím funkce „nákupní košík“, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou při vyplňování objednávkového formuláře či uživatelského účtu.

3.6 Prodávající je v případě objednávky většího množství zboží, vyšší celkové kupní ceny, vyšších předpokládaných nákladů na dopravu, než je pro prodávajícího obvyklé, požádat kupujícího o dodatečné písemné či telefonické potvrzení objednávky.

3.7 Vyplnění požadovaných údajů kupujícím a odeslání formuláře objednávky je považováno za nabídku k uzavření kupní smlouvy ke zboží vybraného kupujícím na webové stránce, přičemž k uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení prodávajícího o tom, že zboží bude dodáno. Nejpozději se za okamžik uzavření kupní smlouvy k vybranému zboží považuje okamžik, kdy bude kupujícímu uvedené zboží prodávajícím dodáno.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží včetně nákladů, které budou spojeny s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy, kupující může uhradit následovně:

- v hotovosti při osobním setkání na domluvené adrese prodávajícího. , 

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1518259011/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. . (dále jen „účet prodávajícího“)

- bezhotovostně platební kartou.

4.2 Kupující je prodávajícímu povinen rovněž uhradit společně s kupní cenou náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Splatnost kupní ceny je v případě hotovostní platby při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, poté se zboží odesílá kupujícímu.

4.4 U bezhotovostních plateb je při uhrazování kupní ceny kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Závazek uhradit kupní cenu je u bezhotovostních plateb splněn okamžikem připsáním částky, která představuje kupní cenu na účet prodávajícího se správným uvedením variabilního symbolu.

4.5 Před odesláním zboží kupujícímu je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Slevy z kupní ceny zboží, které by byly prodávajícím kupujícímu poskytnuty nelze vzájemně kombinovat, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

4.7 Daňový doklad, který se týká plateb prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu v případech, ve kterých je tato povinnost stanovena obecně závaznými právními předpisy nebo je-li to v obchodním styku obvyklé. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny vyplývající z kupní smlouvy a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Na základě ustanovení §1837 občanského zákoníku kupující i přes svůj spotřebitelský vztah k prodávajícímu nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím. Dále také nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

5.2 V ostatních případech, které nejsou uvedené v čl. 5.1 a ani se nejedná o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující jako spotřebitel v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, kdy v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše zmíněné lhůtě, do 14 (čtrnácti) dnů, a to buď na adresu prodávajícího.

5.3 Účinky odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 Podmínek nastávají ihned, a to tak, že se kupní smlouva od počátku ruší. Ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží vráceno kupujícím prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese, při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kupující. Toto platí i v případě, že pro povahu zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.4 Ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek, vrátí prodávající peněžité prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající může peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžité prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Pokud má kupující zvláštní požadavek na způsob dopravy, a tento způsob je smluven, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Kupující je povinen převzít zboží při dodání v případě, kdy je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží ihned při převzetí zboží od přepravce, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v okamžiku převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, pokud si strany neujednaly, tak má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, dále že se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylo-li uvedeno, že zboží je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění na adrese info@tvalevandulova.cz, pokud je zde přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tvalevandulova.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, které ho opravňuje k prodeji zboží. Kontrolu živnosti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Vyšší moc

9.1 Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo možnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci.

9.2 Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, sídlo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně rovněž jako „osobní údaje“).

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6 Kupující byl poučen o tom, že poskytnuté osobní údaje byly prodávajícímu sděleny dobrovolně, a zároveň potvrzuje, že jsou přesné.

10.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

11. Zasílání obchodních informací a ukládání cookies

11.1     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

12.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 V případě vztahu z kupní smlouvy, který obsahuje mezinárodní prvek, si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3 V souladu s § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku bude uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím resp. právní jednání vedoucí k jejímu uzavření uložena v elektronické podobě u prodávajícího a bude zpřístupněna kupujícímu na jeho písemnou žádost.

13.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jungmannova 6, Brno - Královo pole, 612 00, adresa elektronické pošty info@tvalevandulova.cz, telefon +420776449447.

V Brně dne 23.3.2023                                                                                                               

Přihlásit se

Kadidlo z Ománu - 20g

Vytvořit účet

Rituální vonné tyčinky - Dračí krev